Marifetname Burçlar ve Özellikleri

Marifetnamede Burçlar ve Özellikleri, Marifetnamde Burçların İsimleri, Burçların Esmaları

Marifetname Burçlar ve Özellikleri

Marifetname adlı eserde burçlar ve özellikleri, burç isimleri, burçların özellikleri ve burçlara öneriler.

Marifetname burçlar ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren bir eserdir. Bu değerli eserden çok istifade ettim. Abartılı bulunarak eleştirilen eserlerden biridir ancak önyargıları bir kenara bırakarak yazıldığı yılları da dikkate alıp okursanız tam bir hazine olduğunu göreceksiniz.

Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifetname Hakkında Kısa Bilgi

Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.’leri, 18. yüzyıl Osmanlı dönemi mutasavvıfı, alim ve yazardır. 1703 yılında Erzurum’un Hasankale (günümüzdeki Pasinler) ilçesinde doğmuştur. Genç yaşta babasıyla birlikte Nakşibendi şeyhi İsmail Fakirullah Efendi’nin müridi olmuş ve onun rehberliğinde tasavvuf eğitimi almıştır.

İbrahim Hakkı, ilmi çalışmalarıyla tanınmış ve birçok alanda eserler vermiştir. Din, tasavvuf, astronomi, matematik, tıp ve edebiyat gibi çeşitli konular üzerinde derinlemesine bilgi sahibidir. En bilinen eseri olan “Marifetname” de bu geniş ilgi alanlarının bir yansımasıdır. 1780 yılında vefat etmiş ve Siirt’in Tillo ilçesine defnedilmiştir.

Marifetname

“Marifetname”, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın 1757 yılında tamamladığı ansiklopedik bir eserdir. Bu eser, İslam dünyasında ve Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahiptir. “Marifetname”, bilimsel bilgiler, dini öğretiler, ahlaki nasihatler ve tasavvufi bilgiler içeren kapsamlı bir kitap olup, çeşitli konuları ele alır.

Ana Konular:

 • Astronomi: Gök cisimlerinin hareketleri, burçlar, takvim bilgileri.
 • Tıp: Sağlık ve hastalıklarla ilgili bilgiler, tedavi yöntemleri.
 • Din ve Tasavvuf: İslam’ın temel prensipleri, tasavvufi öğretiler.
 • Ahlak ve Adab-ı Muaşeret: İyi ahlak, insan ilişkileri ve toplumsal davranış kuralları.

“Marifetname”, dönemin bilgi birikimini sistematik bir şekilde bir araya getirerek, halkın kolayca anlayabileceği bir dilde sunmuştur. Bu nedenle, Osmanlı döneminde ve sonrasında uzun süre başvuru kaynağı olarak kullanılmıştır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Marifetname” adlı eseri, yalnızca bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda bir rehber niteliği taşıyarak okuyucularına manevi ve pratik yaşamlarında ışık tutmayı amaçlamıştır. Marifetname burçlar ve özellikleri hakkında, her burcun karakteristik özellikleri ve göksel etkilerini de konu alır. Yazıldığı döneme göre oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

Marifetnamede Burçların İsimleri

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.’lerinin “Marifetname” adlı eserinde burçların isimleri şu şekildedir

 • Koç (Hamal)
 • Boğa (Sevr)
 • İkizler (Cevza)
 • Yengeç (Seretan)
 • Aslan (Esed)
 • Başak (Sünbüle)
 • Terazi (Mizan)
 • Akrep (Akreb)
 • Yay (Kavs)
 • Oğlak (Cedi)
 • Kova (Delv)
 • Balık (Hut)

Bu isimler, klasik astrolojide kullanılan Arapça burç isimleridir ve “Marifetname”de bu şekilde yer almaktadır. Kitabın eski basımlarında bu isimleri bulmak mümkündür. Özellikler kitapta astroloji ile ilgili kısımlarda geçen şiirsel anlatımlarda bu isimler sık sık kullanılmıştır.

Marifetnamede Gezegenlerin İsimleri

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname adlı eserinde gezegenlerin isimleri ve Arapça karşılıkları şu şekildedir:

 • Güneş – Şems
 • Ay – Kamer
 • Merkür – Utarit
 • Venüs – Zühre
 • Dünya – Arz
 • Mars – Merih
 • Jüpiter – Müşteri
 • Satürn – Zühal
 • Uranüs – (Klasik İslam astronomisinde Uranüs bilinmiyordu)
 • Neptün – (Klasik İslam astronomisinde Neptün bilinmiyordu)
 • Plüton – (Klasik İslam astronomisinde Plüton bilinmiyordu)

Bu gezegen isimleri, klasik İslam astronomisi ve astrolojisinde kullanılan isimlerdir ve Marifetname’de de bu şekilde yer almıştır.

Felek Ne Nemekdir, Ne Anlama Gelir?

Marifetname’de geçen “felek” kelimesi, klasik İslam astronomisi ve kozmolojisinde önemli bir terimdir. Felek kelimesi, Arapça kökenli olup, genel anlamda “gök küresi“, “dünya”, “alem”, “sema” veya “gökyüzü” (TDK) anlamlarına gelir. Daha özel olarak ise, gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin hareket ettiği varsayılan göksel küreleri ifade eder.

Felek Kavramının Anlamı ve Kullanımı

 1. Astronomik Anlam: Felek, gezegenlerin ve yıldızların belirli bir düzen içinde hareket ettiği göksel kürelerdir (buradan yola çıkarak yörünge de diyebiliriz). Eski astronomi sistemlerinde yedi felekten bahsedilir ve her bir felek bir gezegene aittir. Bu felekler sırasıyla Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn‘ün yer aldığı gök küreleridir. En dıştaki felek ise sabit yıldızların bulunduğu felektir.
 2. Tasavvufi ve Felsefi Anlam: Tasavvufta ve felsefede felek kavramı, kader, talih veya zamanın akışı anlamında da kullanılır. Hayatın döngüsel doğasını ve insanın evrendeki yerini ifade eder.
 3. Günlük Dil: Günümüzde Arapça ve Türkçe’de “felek” kelimesi, şans veya kader anlamında mecazi olarak da kullanılır.

Felek Kelimesinin Marifetname’deki Kullanımı

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Marifetname” adlı eserinde, felekler tabirini gökbilimsel terimler olarak sıkça kullanılır. İbrahim Hakkı, dönemin kozmolojik anlayışına göre gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini açıklarken bu terimi kullanır. Felekler, gezegenlerin yörüngelerini ve bu yörüngelerin göksel düzen içindeki yerlerini tanımlamak için önemli bir kavramdır.

Özetle, “Marifetname”de geçen “felek” kelimesi, hem astronomik hem de metafiziksel bağlamlarda kullanılan, gök küreleri veya kader anlamına gelen çok yönlü bir terimdir.

Marifetname Burçlar ve Özellikleri

Marifetname burçlar ve özellikleri hakkında verdiği bilgilerle, insanların kişilikleri ve yaşamları üzerindeki olası etkileriyle günümüze de ışık tutabilecek analiz bilgilerine sahiptir. Marifetname adlı eserde burçlar ile ilgili kısım ağırlıklı olarak 10. Bölüm ile başlıyor. Yer yer eserdeki üslubunda yansıması amacıyla alıntılar yapmak istiyorum. Bölüm şu sözlerle başlıyor,

Burçlar sahibi göğü; burçların şekillerini ve isimlerini; burçların katlarını ve sabit yıldızları; ayın menzillerini; gök cisimlerinin uzaklıklarını dört madde ile bildirir.

Birinci Madde – Sekizinci Feleği Bildirir.

Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Feleklerin ve unsurların üç tabakası birbirini kuşatıp, biri birine bir derece teğet ve çakışır olmuştur ki, feleklerde ve unsurlarda zerre kadar boşluk kalmayıp, her tarafı dopdoludur. Hepsinin dönüşü başka türlü olup, kuşakları kendilerine kabuk ve zarf olmuştur. Şimdi, en dışta olan kuşak, yukarıda anlatıldığı gibi büyük felektir. Onun içinde bulunan kuşak, sekizinci felektir ki, burçlar feleği ve sabit yıldızlar feleği namıyle meşhurdur. Büyük felek boşluğunda durması ve sabit olması ile anılmıştır. Merkezi, âlemin merkezi olup; kutbu, âlemin kutbundan bir tarafa 23,5 derece eğilimli olup, paralel iki yüzüyle kuşatılmış bir kürevî cisimdir. Yumru sathının üzerinde olan büyük feleğin dip yüzeyine teğettir. Dip yüzeyinde olan boşluğunda, zühal feleğinin yumru yüzeyine teğet olmuştur. Sayısız sabit yıldızlarla işlenmiş ve süslenmiştir. Hayallerde şekillenen on iki burçla nakışlanmış ve renklenmiştir. Umumi eksen olan felekler feleği (büyük felek) ile âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya hareket eder, bütün uydularıyla yirmi dört saatte bir devresini tamamladığından başka, kendine has hareketiyle âlemin kutbundan başka olan kutbu üzere ve güneşitleyiciden gayri iki tarafa kutbu kadar eğilmiş olan kuşağı üzere, batıdan doğuya yavaş yavaş döner. Aheste hareketiyle altında dikilmiş olan sabit yıldızları toptan o tarafa alıp gider. Yetmiş güneş senesinde kendi kuşağı yörüngesinde ancak bir derece yol alır. O halde ikibinyüz senede bir, bir burcu geçer ve yirmibeşbin ikiyüz senede bir devresini tamam eder. Filozoflar: Bu süre tamamında, denizlerin ve karaların yer değiştirmesinden, bütün âlemin işleri, sırları en iyi bilen Allah’ın takdiri ile baştan ayağa değişir, demişlerdir. Bu feleğin dahi altında, küçük felekler varsaymaya hacet kalmayıp, ancak büyük dairelerden burçlar dairesi; bu feleğin çevresinde, iki kutbu arasında farzolunup, oniki burcun şekilleri bu kuşağının bizzat kendinde olarak belirlenmiştir. Altı büyük daire dahi, bu feleğin iki kutbu üzerinde kesişir farzolunup, sekizinci felek, bu altı daire ile kavun ve karpuz üzerindeki çizgiler şeklinde oniki kısım olup; her bir kısmına bir isim ile burç adı verilip: Meselâ, koç burcu, kova burcu vs. denilmiştir.

Bu bölümden sonra sadeleştirerek kısaca özet geçelim.

Marifetname Burçlar ve Özellikleri

Marifetname’de burçlar ve özellikleri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz’lerinin kendine has üslubu ile ve geniş sayfalara yayılarak anlatılıyor. Günümüz Türkçesine uygun kısaca Marifetname adlı eserde burçlar ve özellikleri nasıl ifade edilmiş onlara bakalım.

Marifetname Koç Burcu Özellikleri

Koç burcu, cesareti ve liderlik özellikleriyle tanınır. Öncü ruhludur ve zorluklardan yılmaz.

Koç burcunda doğanlar cesur ve atılgandır, liderlik vasıfları gelişmiştir. Çabuk öfkelenip çabuk sakinleşirler.

 • Cesur ve girişken
 • Liderlik vasıfları gelişmiş
 • Enerjik ve atılgan
 • Hızlı düşünme ve hareket etme
 • Çabuk öfkelenme ve çabuk sakinleşme

Tavsiyeler

 • Sabırlı olmayı öğrenmelidirler.
 • Düşünmeden hareket etmemeye dikkat etmelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Çabuk öfkelenmemeye ve sabırlı olmaya çalışmalılar.
 • Ani kararlar almadan önce düşünmeliler.

Marifetname Boğa Burcu Özellikleri

Boğa burcu, sabırlı ve kararlı yapısıyla bilinir. Maddi güvenlik ve konfor ön plandadır.

Boğa burcunda doğanlar sabırlı ve kararlıdır, maddi güvenliğe önem verirler. Sadık ve güvenilirdirler.

 • Sabırlı ve kararlı
 • Maddi güvenliğe önem veren
 • Sadık ve güvenilir
 • Sanat ve güzelliklere düşkün
 • İnatçı ve sahiplenici

Tavsiyeler

 • Değişime açık olmalıdırlar.
 • Maddi konularda aşırı hırslı olmamaya dikkat etmelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Sabit fikirli olmamaya çalışmalılar.
 • Maddi konulara fazla takılmamaları gerekir.

Marifetname İkizler Burcu Özellikleri

İkizler burcu, zeki ve meraklıdır. Sosyal ve konuşkan yapısıyla dikkat çeker.

İkizler burcunda doğanlar zeki ve meraklıdır, iletişim becerileri yüksektir. Değişken ve uyumludurlar.

 • Zeki ve meraklı
 • İletişim becerileri yüksek
 • Değişken ve uyumlu
 • Sosyal ve konuşkan
 • Kararsız ve yüzeysel

Tavsiyeler

 • Kararlarında daha tutarlı olmalıdırlar.
 • Yüzeysellikten kaçınmalıdırlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Karar verirken daha dikkatli olmalılar.
 • Derinlemesine düşünmeye ve odaklanmaya özen göstermeliler.

Marifetname Yengeç Burcu Özellikleri

Yengeç burcu, duygusal ve hassastır. Aileye düşkünlük ve koruyucu bir yapı ön plandadır.

Yengeç burcunda doğanlar duygusal ve hassastır, aileye düşkündürler. Şefkatli ve koruyucudurlar.

 • Duygusal ve hassas
 • Aileye düşkün
 • Şefkatli ve koruyucu
 • Sadık ve vefalı
 • İçine kapanık ve güvensiz

Tavsiyeler

 • Duygusal dengeyi korumaya çalışmalıdırlar.
 • Geçmişe takılmamaya dikkat etmelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Duygularını kontrol etmeyi öğrenmeliler.
 • Geçmişe fazla takılmamaları gerekir.

Marifetname Aslan Burcu Özellikleri

Aslan burcu, gururlu ve özgüvenlidir. Liderlik özellikleri belirgindir.

Aslan burcunda doğanlar gururlu ve özgüvenlidir, liderlik özellikleri belirgindir. Cömert ve yardımseverdirler.

 • Gururlu ve özgüvenli
 • Liderlik özellikleri belirgin
 • Cömert ve yardımsever
 • Dramatik ve dikkat çekici
 • Kibirlilik ve egosal davranışlar

Tavsiyeler

 • Alçakgönüllü olmayı öğrenmelidirler.
 • Başkalarını dinlemeye özen göstermelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Bencillikten ve kibirden kaçınmalılar.
 • Başkalarının görüşlerine de değer vermeliler.

Marifetname Başak Burcu Özellikleri

Başak burcu, analitik ve detaycıdır. Mükemmeliyetçilik ve titizlik ön plandadır.

Başak burcunda doğanlar analitik ve detaycıdır, çalışkan ve titizdirler. Sağduyulu ve pratiktirler.

 • Analitik ve detaycı
 • Çalışkan ve titiz
 • Sağduyulu ve pratik
 • Mükemmeliyetçi ve eleştirel
 • Endişeli ve mütevazı

Tavsiyeler

 • Mükemmeliyetçilikten uzak durmalıdırlar.
 • Rahatlamayı ve dinlenmeyi öğrenmelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Kendilerini ve başkalarını fazla eleştirmemeliler.
 • Ara sıra dinlenmeye ve rahatlamaya özen göstermeliler.

Marifetname Terazi Burcu Özellikleri

Terazi burcu, adalet duygusu güçlüdür. Sosyal ve zarif yapısıyla bilinir.

Terazi burcunda doğanlar adalet duygusu güçlüdür, sosyal ve zariftirler. Uyumlu ve dengelidirler.

 • Adalet duygusu güçlü
 • Sosyal ve zarif
 • Uyumlu ve dengeli
 • Estetik ve güzellik anlayışı yüksek
 • Kararsız ve yüzeysel

Tavsiyeler

 • Karar vermekte daha cesur olmalıdırlar.
 • Dengeyi bulmak için çaba sarf etmelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Kararsızlıklarını yenmeye çalışmalılar.
 • Dengeli ve adil olmaya özen göstermeliler.

Marifetname Akrep Burcu Özellikleri

Akrep burcu, tutkulu ve güçlüdür. Gizemli ve sezgisel yapısıyla dikkat çeker.

Akrep burcunda doğanlar tutkulu ve güçlüdür, gizemli ve sezgiseldirler. Sadık ve kararlıdırlar.

 • Tutkulu ve güçlü
 • Gizemli ve sezgisel
 • Sadık ve kararlı
 • Dönüşüm ve yenilenme arayışı
 • Kinci ve kontrolcü

Tavsiyeler

 • İntikam duygusundan kaçınmalıdırlar.
 • Duygusal dengeyi korumaya ve zaman zaman yalnız kalmaya özen göstermelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Kinci olmaktan kaçınmalılar.
 • Duygusal dengeyi sağlamaya çalışmalılar.

Marifetname Yay Burcu Özellikleri

Yay burcu, maceraperest ve özgür ruhludur. Bilgiye ve öğrenmeye meraklıdır.

Yay burcunda doğanlar maceraperest ve özgür ruhludur, iyimser ve neşelidirler. Bilgiye ve öğrenmeye meraklıdırlar.

 • Maceraperest ve özgür ruhlu
 • İyimser ve neşeli
 • Bilgiye ve öğrenmeye meraklı
 • Açık sözlü ve dürüst
 • Patavatsız ve dikkatsiz

Tavsiyeler

 • Düşüncelerini daha dikkatli ifade etmelidirler.
 • Sorumluluk almaktan kaçınmamalıdırlar.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Patavatsız olmamaya özen göstermeliler.
 • Sorumluluklarını ihmal etmemeliler.

Marifetname Oğlak Burcu Özellikleri

Oğlak burcu, disiplinli ve sorumluluk sahibidir. Azimli ve çalışkan yapısıyla bilinir.

Oğlak burcunda doğanlar disiplinli ve sorumluluk sahibidir, azimli ve çalışkandırlar. Güvenilir ve sadıktırlar.

 • Disiplinli ve sorumluluk sahibi
 • Azimli ve çalışkan
 • Güvenilir ve sadık
 • Geleneklere ve kurallara bağlı
 • Soğukkanlı ve mesafeli

Tavsiyeler

 • Sosyal ilişkilerine zaman ayırmalıdırlar.
 • Fazla katı ve kuralcı olmamaya dikkat etmelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • İş dışında da sosyal ilişkilerine önem vermeliler.
 • Esnek olmayı öğrenmeliler.

Marifetname Kova Burcu Özellikleri

Kova burcu, yenilikçi ve özgür düşüncelidir. İnsancıl ve yardımseverdir.

Kova burcunda doğanlar yenilikçi ve özgür düşüncelidir, insancıl ve yardımseverdirler. İdealist ve orijinaldirler.

 • Yenilikçi ve özgür düşünceli
 • İnsancıl ve yardımsever
 • İdealist ve orijinal
 • Bağımsız ve bireysel
 • Duygusal mesafeli ve isyankar

Tavsiyeler

 • Duygusal olarak daha açık olmalıdırlar.
 • Fikirlerini başkalarına zorla kabul ettirmemelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Duygularını ifade etmeyi öğrenmeliler.
 • Başkalarının görüşlerine saygı göstermeliler.

Marifetname Balık Burcu Özellikleri

Balık burcu, duygusal ve hassastır. Empatik ve şefkatli yapısıyla bilinir.

Balık burcunda doğanlar duygusal ve hassastır, empatik ve şefkatlidirler. Hayalperest ve sanatsal becerilere sahiptirler.

 • Duygusal ve hassas
 • Empatik ve şefkatli
 • Hayalperest ve ruhsal derinlik
 • Sezgisel ve mistik
 • Belirsiz ve kararsız

Tavsiyeler

 • Gerçekçi olmayı öğrenmelidirler.
 • Kendilerini fazla kurban rolüne sokmamaya dikkat etmelidirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Hayal dünyasında kaybolmamaya çalışmalılar.
 • Kendilerini fazla fedakarlık yapmaktan korumalılar.

Burçlar ve Esmalar

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz’leriniz Marifetname adlı eseri, geniş bir yelpazede

 • dini ve tasavvufi konular,
 • astronomi,
 • astroloji bilgileri,
 • tıp ve ahlaki konuları

kapsayan kapsamlı bir kaynaktır. Bu eserde, insanın manevi ve fiziksel hayatının çeşitli yönleri ele alınırken, burçlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bu esmaların amacı, kişilerin burçlarının özelliklerine uygun bir şekilde ruhsal denge ve huzur sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Marifetname burçlar ve özellikleri ile, astroloji ve tasavvufun birleştiği noktalara odaklanılır ve eserde burçların manevi boyutları da değerlendirilir. Ancak bu konuyla ilgili özel bir bölüm veya başlık yoktur. Burçlarla ilişkilendirilen esmalar, Marifetname’nin içerisinde bir başlık altında “şu burç bu esmayı okumalı” şeklinde toplanmamıştır. Burada eklediğim Esmalar genel olarak burçların özellikleri gözönünde bulundurularak burçların özellikleri gözönünde bulundurularak eklenmiştir.

Burçlarla ilişkilendirilen esmaların amacı, kişinin kendi burcunun özelliklerine uygun bir şekilde ruhsal denge ve huzur bulmasına yardımcı olmaktır. Her burcun belirli bir enerjisi ve karakteristik özellikleri olduğuna inanılır, bu nedenle esmalar, bu özelliklerin güçlendirilmesine ve olumlu yönde kullanılmasına katkıda bulunabilir. Bu esmalar, kişinin manevi ve zihinsel olarak güçlenmesine, iç huzurunu bulmasına ve hayatında pozitif değişimler yapmasına yardımcı olabilir.

Bu esmaları okumanız için veya bunları okursanız çok daha iyi olursunuz, istediklerinizi elde edersiniz gibi anlamlar çıkarılması için eklemiyorum. Özellikle Celali esmalar (Ya Kahhar, Ya Cebbar, Ya Kadir, Ya Aziz gibi) okunurken edebe riayet edilerek okunması gereken esmalardır. Anlamın, burçlar aracılığı ile yansımalarının bilinmesi açısından ekliyorum. Doğum haritasına göre okunması gereken esmalar çok farklı olabilir. Eklediğim esmalar sadece güneş burcu baz alınarak, burç nitelikleri ile bağlantılı eklenen esmalardır.

Burçların esmaları, esma ve dua günü bilgileri daha çok Muhyiddin-i İbn Arabi Hz.’lerinin “Saatlerin Hazinesi” ve diğer eserlerinde geçmektedir. Ancak mevcut bulunabilir eserde de orijinal metinler bulunmadığı için esmalarla birlikte önerilen okumaların doğruluğundan emin olmak zor olabiliyor. Bir örneğini sitede daha önce paylaşmıştım oradan bakabilirsiniz.

Akrep Burcunun Dua Günü, Esmaları, Meleği ve Duası

Akrep Burcunun Dua Günü, Esmaları, Meleği ve Duası

Koç Burcu Esmaları

“Ya Kahhar, Ya Cebbar, Ya Celil, Ya Azim.”

Bu dua, Koç burcunun cesur ve atılgan yapısına uygun olarak, onlara güç ve cesaret vermesi için önerilir.

Boğa Burcu Esmaları

“Ya Sabur, Ya Rezzak, Ya Vali, Ya Kebir.”

Boğa burcunun sabırlı ve kararlı doğasına uygun olarak, sabır ve bolluk için bu esmalar önerilir.

İkizler Burcu Esmaları

“Ya Alim, Ya Hakim, Ya Semi, Ya Basir.”

İkizler burcunun zeki ve meraklı yapısına hitap eden bu esmalar, bilgi ve anlayış arayışlarına destek sağlar.

Yengeç Burcu Esmaları

“Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Vedud.”

Yengeç burcunun duygusal ve şefkatli yapısına uygun olarak, sevgi ve merhamet için bu esmalar önerilir.

Aslan Burcu Esmaları

“Ya Aziz, Ya Celil, Ya Kerim, Ya Halim.”

Aslan burcunun liderlik ve gururlu yapısına uygun olarak, güç ve onur için bu esmalar önerilir.

Başak Burcu Esmaları

“Ya Mucib, Ya Hakim, Ya Şafi, Ya Nur.”

Başak burcunun analitik ve titiz doğasına hitap eden bu esmalar, sağlık ve şifa için önerilir.

Terazi Burcu Esmaları

“Ya Adl, Ya Latif, Ya Aziz, Ya Hakim.”

Terazi burcunun adalet ve denge arayışına uygun olarak, adalet ve zarafet için bu esmalar önerilir.

Akrep Burcu Esmaları

“Ya Batin, Ya Zahir, Ya Kabid, Ya Basit.”

Akrep burcunun derin ve gizemli yapısına uygun olarak, manevi güç ve içsel denge için bu esmalar önerilir.

Yay Burcu Esmaları

“Ya Hadi, Ya Alim, Ya Kerim, Ya Rahman.”

Yay burcunun özgür ruhlu ve bilgiye aç yapısına hitap eden bu esmalar, rehberlik ve ilim için önerilir.

Oğlak Burcu Esmaları

“Ya Malik, Ya Kuddus, Ya Selam, Ya Mü’min.”

Oğlak burcunun disiplinli ve sorumluluk sahibi doğasına uygun olarak, güvenlik ve düzen için bu esmalar önerilir.

Kova Burcu Esmaları

“Ya Bedi, Ya Vekil, Ya Hakim, Ya Adl.”

Kova burcunun yenilikçi ve özgür düşünceli yapısına uygun olarak, etkin ve adil olma için bu esmalar önerilir.

Balık Burcu Esmaları

“Ya Vedud, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Latif.”

Balık burcunun duygusal ve empatik yapısına hitap eden bu esmalar, sevgi ve merhamet için önerilir.

Yazıda ve ifadelerde hata, kusur olmuşsa affola.

Son Güncelleme 5 Haziran 2024 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.